سپاه کمبوجیه و توفان شن

سپاه کمبوجیه و توفان شن

گشایش مصر، حبشه و آمون

کورش محسنی

 گشایش مصر

 کورش بزرگ پیش از جان سپردن، بخش آسیای میانه (توران) را به فرزند کهتر خود بردیا سپرد. بردیا از پرداخت مالیات به برادر مهتر خود یعنی "کمبوجیه" جانشین کورش بزرگ و پادشاه ایران معاف بود.

 آغاز یورش کمبوجیه به کشور مصر احتمالا از سال 525 پ. م. بود. در این سال مصر در حال فروپاشی از درون بود. سال پیش از آن، "آمازیس" فرعون مصر وفات یافته بود و پسرش "پسامتیک سوم" جای او را گرفته بود. از آن سو کمبوجیه پس از نشستن بر تخت شاهی کار آماده سازی سپاه خود برای گشایش مصر آغاز کرد. در این میان پیوستن شخصی به نام "فانس" از اهالی "هالیکارناس" که به گفته‌ی هم شهری‌اش هرودوت، «مردی بود در داوری، درست و در جنگ، دلاور»، به کمبوجیه در زمینه‌ی داده‌های جنگی بسیار سودمند بود. او توانست ایرانیان را از وضعیت لشکریان مصر و راه‌های دسترسی به دلتای نیل، آگاه سازد.

 کمبوجیه به پشتیبانی فنیقی‌ها و قبرسی‌ها توانست نیروی دریایی توانمندی را ایجاد نماید. این در حالی است که پدر او یعنی کورش بزرگ در زمان زندگی خویش نتوانسته بود چنین کاری را به سرانجام برساند. هم‌چنین کمبوجیه با پادشاه تازیان در بخش غزه و مرز مصر،  پیمانی بست که در پی آن، ایشان آب مورد نیاز سپاه ایران را تامین می‌کردند.

 سپاه فرعون مصر "پسامتیک" که دربردارنده‌ی سربازان مصری و مزدوران "کاریه ای" و یونانی بود، در دهانه‌ی رود نیل به پیش‌واز سپاه ایران آمده بود، که پس از شکست، به دژ "ممفیس" پناهنده و پس از چند ماه محاصره تسلیم شد. اکنون مصر نیز به گستره‌ی بزرگ فرمانن‌روایی ایران افزوده شده بود. پس از این کمبوجیه کوشید تا آرزوهای فراعنه‌ی مصر که گسترش مصر به سوی غرب (لیبی و سیرنائیک) و به سوی جنوب (نوبیه = اتیوپی) بود را به حقیقت نزدیک سازد.

 

سپاه ایران و توفان شن

 لیبیایی‌ها پیش‌کش‌هایی را برای اعلام فرمان‌برداری نزد پادشاه ایران فرستادند. پس از این سه لشکرکشی در پیش بود. لشکرکشی به:

1- قرتاجنه‌ای‌ها (کارتاژ) ; 2- آمونی‌ها ; 3- حبشی‌های دراز عمر

 ولی لشکرکشی به کارتاژ کنار گذاشته شد. زیرا فنقی‌های سپاه کمبوجیه نمی‌خواستند با هم خون‌های خود به کارزار بپردازند. در این میان لشکرکشی به آمون و حبشه (اتیوپی) انجام شد ولی هر دو با شکست سنگین روبرو گشت. هردودت درباره‌ی این لشکرکشی‌ها می‌گوید «رفتن به کارزار بدون آن‌که هیچ گونه آماد و پشتیبانی در نظر گرفته شده باشد، بدون توجه به این که برای گشایش مرز پایانی جهان جنگدیده می‌شود!». به هر روی این دو سپاه در میانه‌ی راه گرفتار توفان شن شدند و به گونه‌ای شگفت هیچ گاه باز نگشتند.


* هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نام نویسنده و نشانی مجاز است.(کورش محسنی)

+ کشف بقایای اجساد 2500 ساله سربازان ایرانی در صحرای مصر + عکس
گزارش تخلف
بعدی